Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2020 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Budowa sali gimnastycznej z uwzględnieniem jej użytkowania przez osoby niepełnosprawne, przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 2 639 044,10   czekamy na decyzję
2 Przebudowa ulicy Rybackiej w Kołobrzegu Fundusz Dróg Samorządowych 1 022 798,70    
3 Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 7 313 060,00    
4 Czysty i uporządkowany brzeg morski poprzez przebudowę i remont istniejącego budynku toalet publicznych przy molo w Kołobrzegu PO Rybactwo i Morze 73 222,00    
5 Ożywienie miejsca dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowego Ratusza wraz Młodzieżowym Centrum Kultury Adabar w Kołobrzegu.  EOG 5 171 487,06   czekamy na decyzję
6 Przebudowa ulicy Westerplatte w Kołobrzegu Fundusz Dróg Samorządowych 2 000 000,00   czekamy na decyzję
  RAZEM   18 219 611,86 0,00  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2019 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Wykonanie projektu budowlanego - prace budowlano - konserwatorskie przy  "Bastionie Magdeburg" znajdującym  się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, zlokalizowanym na działkach nr  184, 409, 206/5, 388, 392, 181/10, 181/12, 206/7 w obrębie 13 miasta Kołobrzeg  Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 20 050,00    
2 Przebudowa ulicy Spacerowej w Kołobrzegu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 1 847 053,00   projekt znajduje się na liście rezerwowej
3 Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu Fundusz Dróg Samorządowych 4 241 559,12    
4 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct na 2020 rok Komisja Europejska   24 075,00  
  RAZEM   6 108 662,12 24 075,00  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2018 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu. Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 2 280 681,88    
2 Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3 w Kołobrzegu Sportowa Polska - Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej 1 688 826,00    
3 Przebudowa Euroboiska z wymianą murawy, zwiększeniem mocy świetlnej i likwidacją barier architektonicznych Sportowa Polska - Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej 1 045 740,50    
4 Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg PO RYBACTWO I MORZE 226 778,00    
5 Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym RPOWZ ( ZMiGDP) 637 500,00    
6 Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej w Kołobrzegu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 799 999,00    
7 Przebudowa ulicy Portowej w Kołobrzegu. ZIT / Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 1 147 500,00    
8 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct na 2019 rok Komisja Europejska   24 075,00  
9 Ja w Internecie - program bezpłatnych szkoleń dala mieszkańców PO Polska Cyfrowa/Fundacja Legalna Kultura 147 840,00    
  RAZEM   7 974 865,38 24 075,00  
 

Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2017 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 7 209 560,00    
2 Prace konserwatorskie zabezpieczające zabytkową Basztę przy ul. Wąskiej Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 30 000,00    
3 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 6 191 224,09    
4 Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 450 160,00    
5 Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg na 2018-2020 Komisja Europejska   21 512,50  
6 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią, zlokalizowaną na działce nr 1,
obręb 2 miasta Kołobrzeg
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 215 745,00    
  RAZEM   14 096 689,09 21 512,50  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2016 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 "Budowa Punktów selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ZMIGDP 2 300 000,00    
2 "Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego w Kołobrzegu"  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 765 000,00    
3 "Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu"  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 850 000,00    
4 Budowa Street Workout park na osiedlu Ogrody w Kołobrzegu Urząd Marszałkowski w ramach pomocy finansowej dla jst z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej 20 000,00    
5 Zakup niskoemisyjnego
nowego taboru autobusowego
dla Kołobrzegu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 6 188 000,00 dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o   
6 "Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu" Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 5 080 376,50    
7 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG (na 2017r.) Komisja Europejska   20 000,00  
8 Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania Europejska Współpraca Terytorialna/INTERREG V A/EFRR   2 391 036,40  
9 "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie". Europejska Współpraca Terytorialna/INTERREG V A/EFRR   1 105 586,05  
10 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ZMIGDP 2 505 414,10    
  RAZEM   17 708 790,60 3 516 622,45  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2015 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1  "Konserwacja tarczy herbowej, zegarowej oraz detali metalowych zabytkowego budynku Ratusza położonego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 12". Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 27 846,42    
2 Odnowienie trzech zabytkowych, drewnianych, zewnętrznych drzwi kołobrzeskiego Ratusza Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 30 000,00    
3 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG (na 2016r.) Komisja Europejska   18 000,00  
4 Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji 12 800,00    
5 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej(przedszkola, żłobek, Ratusz)  Szwajcarskie Mechanizmy finansowe (ZMiGDP) 1 000 000,00    
6 Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej w Kołobrzegu Etap I - ul. Norwida, Korzeniowskiego, Rafińskiego Program rozwoju dróg 2016-2019 1 137 790,00    
RAZEM 2 208 436,42 18 000,00
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2014 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR 9 025 924,50    
2 Przebudowa ulicy Wiosennej w Kołobrzegu                       Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 1 738 720,82    
3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Kołobrzeg Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/FS 83 640,00    
4 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG (na 2015r.) Komisja Europejska   21 200,00  
  RAZEM   10 848 285,32 21 200,00  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2013 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 "Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie" Program Operacyjny Pomoc Techniczna/FS 728 539,97    
2 Przebudowa ulicy Rzecznej w Kołobrzegu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 2 074 415,64    
3 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG (na 2014r.) Komisja Europejska   23 060,00  
 
4 Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu Dotacja celowa na wkład własny z Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego 200 000,00    
  RAZEM   3 002 955,61 23 060,00  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2012 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kołobrzegu wraz z budową odpływu do morza - etap I Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"/EFR 1 000 000,00    
2 Odbudowa i przebudowa odpływu wód opadowych do morza w km 327+960 w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013/EFR 300 000,00    
3 Poprawa dostępności do portu Kołobrzegu od strony lądu - etap I Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/FS 58 715 898,91    
4 "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych  oraz remont pomieszczeń" Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013/EFR 1 370 000,00    
5 "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu, budowa kolektora deszczowego - etap II" Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013/EFR 700 000,00    
6 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG (na 2013r.) Komisja Europejska   18 800,00  
  RAZEM   62 085 898,91 18 800,00  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2011 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Lokalny Program Rewitalizacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR 20 740,00    
2 Infrastruktura na rewitalizowanym obszarze - budowa i przebudowa ulicy Św. Macieja Kołobrzegu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR 1 414 586,75    
3 Poprawa dostępności do portu Kołobrzegu od strony lądu - etap II Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko/FS 48 733 453,00    
4 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG Komisja Europejska   18 800,00  
  RAZEM   50 168 779,75 18 800,00  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2010 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu - etap I Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR 1 633 967,00    
2 Przebudowa ulicy Artyleryjskiej w Kołobrzegu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 977 000,00    
3 Gmin@ na fali Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR 1 874 587,00    
4 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT KOŁOBRZEG Komisja Europejska   18 800,00  
5 Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu - budowa stadionu piłkarskiego Ministerstwo Sportu i Turystyki 1 500 000,00    
  RAZEM   5 985 554,00 18 800,00  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2009 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013/EFRR 687 758,87    
2 Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Komisja Europejska   24 800,00  
3 Moje boisko ORLIK 2012 - ul. Makuszyńskiego "Moje boisko - Orlik 2012" 666 000,00    
4 Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie - Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 Europejska Współpraca Terytorialna/INTERREG IV A/EFRR   2 447 258,80  
5 Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - II etap Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 948 000,00    
6 Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Program Operacyjny Kapitał Ludzki/EFS 1 308 843,00    
  RAZEM   3 610 601,87 2 472 058,80  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2008 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 "Moje Boisko - Orlik 2012" przy SP nr 5 w Kołobrzegu "Moje Boisko - Orlik 2012" 666 000,00    
2 Regionalne Centrum Kultury - II etap Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013/EFRR 9 113 484,75    
3 Regionalne Centrum Sportu - Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013/EFRR 13 376 481,60    
4 Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013/EFRR 12 973 025,00    
5 Punkt informacyjny Europe Direct Kołobrzeg Dotacja z Komisji Europejskiej   20 800,00  
  RAZEM   36 128 991,35 20 800,00  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2007 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Modernizacja portu rybackiego w Kołobrzegu - etap III - budowa nabrzeża remontowego dla łodzi rybackich Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006"/ 5 741 546,00    
ARiMR/EFR
2 Regionalne centrum kultury w Kołobrzegu - etap I Program Operacyjny "Rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych"/ 2 000 000,00    
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3 Przebudowa ulicy Lwowskiej na osiedlu Podczele w Kołobrzegu Program Wieloletni pn. "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej"/ 200 000,00    
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  RAZEM   7 941 546,00    
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2006 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Poprawa dostępu do bulwaru spacerowego nad rzeką Parsętą w Kołobrzegu - II etap Kontrakt Wojewódzki dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2005 - 2006 / Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego 70 000,00    
2 Unowocześnianie bazy sportowej poprzez przebudowę boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Kołobrzegu Kontrakt Wojewódzki dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2005 - 2006 / Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego 100 000,00    
3 Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - I etap  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego/EFRR 5 469 489,70    
4 XV Międzynarodowe Spotkania z Folklorem INTERFOLK 2006 - Folkloriada polsko-niemiecka  INTERREG III A - Fundusz Małych Projektów/ SG Euroregionu Pomerania/EFRR 75 000,00    
5 Modernizacja portu rybackiego - etap II Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"/EFR 10 206 969,00    
6 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kołobrzegu EOG, Norweski Mechanizm Finansowy / Ministerstwo Środowiska   638 041,00  
  RAZEM   15 921 458,70 638 041,00  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2005 roku
 
Lp. Tytuł projektu  Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 "Modernizacja ulicy Św. Wojciecha oraz budowa ulicy Kossaka w Kołobrzegu" Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego/EFRR 3 594 849,75    
2 "Wrota Parsęty" (Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego/EFRR 907 370,00    
3 "Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej "EUROBOISKA" (Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego/EFRR 948 600,00    
4 "Zagospodarowanie portu jachtowego w Kołobrzegu"  INTERREG III A, Priorytet B Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej/EFRR 1 443 621,75    
5 "Jubileusz 750-lecia nadania Kołobrzegowi praw miejskich jako kolejny etap umocnienia współpracy transganicznej z miastem Barth i innymi miastami niemieckimi"  INTERREG III A, Priorytet F Współpraca międzyregionalna, inwestycje na rzecz kultury i spotkań kulturalnych, Fundusz Małych Projektów/EFRR 161 326,01    
6 Międzynarodowa Konferencja Historyczno - Archeologiczna z wydaniem publikacji z referatami pt. "Transformacja kulturowa w strefie nadbałtyckiej w XIII w. Kołobrzeg-Pomorze -Balticum". W ramach obchodów 750-lecia Miasta Kołobrzeg. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 16 000,00    
7 Festyn Miast Partnerskich w ramach obchodów 750-lecia Miasta Kołobrzeg. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 30 000,00    
8 Projekt na remont budynku przy ulicy Okopowej w Kołobrzegu z przeznaczeniem na "Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej" w ramach środków budżetowych Berlina / dzielnica Berlin Pankow/ i współpracy ze Związkiem Miast Niemieckich  Związek Miast Niemieckich przy udziale dzielnicy Berlin Pankow 500 000,00    
9 Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięzców 12 z przeznaczeniem na noclegownię.  Ministerstwo Infrastruktury 68 060,00    
10 Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięzców 12 z przeznaczeniem na dom dla bezdomnych.  Ministerstwo Infrastruktury 141 200,00    
11 Poprawa transgranicznej infrastruktury turystycznej nabrzeża rzeki Parsęty przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu INTERREG III A, Priorytet B Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej/EFRR 3 181 263,16    
12 Poprawa dostępu do bulwaru spacerowego nad rzeką Parsętą w Kołobrzegu Kontrakt Wojewódzki dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2005 - 2006 110 000,00    
13 Modernizacja portu rybackiego w Kołobrzegu (Zarząd Portu Morskiego) Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb"/EFR 19 946 681,00    
14 Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty (Miejskie Wodociągi i Kanalizacja) Fundusz Spójności(FS) 25 000 000,00    
  RAZEM   56 048 971,67    
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2004 roku
 
Lp. Tytuł projektu Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 "Dni Kołobrzegu - Polska przystępuje do Unii Europejskiej" w ramach Programu Town Twinning Komisja Europejska w Brukseli   10 516,25  
2 "Międzynarodowe spotkania z folklorem w Kołobrzegu INTERFOLK 2004"  SGP Euroregionu Pomerania w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy Phare CBC 2002   35 475,00  
3 "Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu"  w ramach kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2004. 45 378,00    
4 "Przystań kajakowa i ciąg pieszo - jezdny nad Kanałem Drzewnym w Kołobrzegu"  Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego w ramach kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2004. 124 876,00    
5 "Budowa centrum rekreacyjnego w Kołobrzegu"  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego/EFRR 9 674 723,00    
6 "Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu"  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego/EFRR 136 548,00    
7 Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego zadania realizowanego w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare 2001 "Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg -Podczele jako część międzynarodowej sieci tras rowerowych". Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 60 000,00    
  RAZEM   10 041 525,00 45 991,25  
 
Dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych w 2003 roku
 
Lp. Tytuł projektu Program/Instytucja Kwota dofinansowania w PLN Kwota dofinansowania w EUR stan realizacji
1 Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg - Podczele jako część międzynarodowej sieci tras rowerowych  SGP Euroregionu Pomerania - Phare   132 700,00  
2 Międzynarodowe spotkania mieszkańców w Kołobrzegu "Europa - nasz Wspólny dom" Komisja Europejska w Brukseli- Town Twinning    9 522,52  
3 Międzynarodowy Festiwal Koszykówki w Kołobrzegu "Baltic Basket Cup"  SGP Euroregionu Pomerania - Phare   19 589,00  
4 Tory łucznicze - modernizacja MENiS 500 000,00    
  RAZEM   500 000,00 161 811,52  


PODSUMOWANIE

 
  ilość w PLN w EUR
Wartość pozyskanych środków w latach 2003 - 2020 (w tym projektów oczekujących na decyzję)   328 601 623,65 7 043 647,52
Ilość projektów (w tym oczekujących na decyzję) 109    
Ogółem w PLN (łącznie z projektami oczekującymi na decyzję) 358 184 943,23